Общинска избирателна комисия Грамада


РЕШЕНИЕ
№ 14
Грамада, 14.09.2023

ОТНОСНО: Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия в община ГРАМАДА, при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и Публичен регистър на жалбите и сигналите до ОИК Грамада при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. На основание чл. 87, ал. 1, т. 22 и т. 23, чл. 200 и чл. 201 от Изборния кодекс и Решение № 2162-МИ/31.08.2023 г. Решение № на Централна избирателна комисия, Общинската избирателна комисия Грамада

Р Е Ш И :

 1. Решенията на Общинска избирателна комисия в община ГРАМАДА, може да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на Общинска избирателна комисия в община ГРАМАДА, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на Административен съд ГРАМАДА. В останалите случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.
 2. Срокът за обжалване на решенията на Общинска избирателна комисия в община ГРАМАДА, започва да тече от по късното по ред обявяване/публикуване на решението чрез поставянето им на таблото за обяви,
 3. Постъпилите в ОИК жалби и сигнали, включително постъпили по електронната поща на комисията, се завеждат във входящия регистър на комисията.
 4. Подадените по електронната поща жалби и сигнали следва да бъдат подписани и сканирани. Разглеждат се жалби и сигнали, подадени в писмена форма, с посочен подател и адрес.
 5. Регистрираните документи се предават на председателя на ОИК, който с резолюция ги разпределя на член на ОИК за доклад на заседание на комисията.

 

 1. Процедура за разглеждане на жалби и сигнали.

6.1. Членът на ОИК, на когото са разпределени жалбата или сигналът, следва  да  обработи жалбата или сигнала в тридневен срок от постъпването ѝ.

6.2. Този срок не се прилага при произнасяне по жалби и сигнали за нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчици на медийни услуги. В тези случаи срокът е до 24 часа от получаването на жалбата или сигнала в комисията.

6.3. Когато комисията установи, че не е компетентна да разгледа жалбата или сигнала, същата се препраща до компетентния орган с копие до подателя.

6.4. Когато членът на ОИК установи нередовности в жалбата или сигнала, подателят се уведомява (по телефон, електронна поща или на адрес с писмо), с указание за отстраняване. След отстраняване на нередовностите членът на ОИК докладва жалбата или сигнала в заседание на комисията за разглеждане в тридневен срок с проект за решение.

6.5. Когато в жалбата или сигналът са от естество, което не налага комисията да се произнася с решение, а само да предприеме действия –указания, проверка и т.н., комисията уведомява писмено подателя на жалбата или сигнала.

6.6. Когато в жалбата или сигнала не се съдържат твърдения за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и не са налице условията по т. 6.3., комисията може да реши жалбата или сигналът да останат за сведение.

6.7. Когато комисията установи, че следва да се изискат допълнителни документи, произнасянето по жалбата или сигнала се отлага до получаването им и комплектуването на преписката.

6.8. Комисията се произнася с решение по постъпилата жалба или сигнал в тридневен срок.

6.9. Начинът на взимане и обявяване на решенията на ОИК се определя с решение на ЦИК.

 1. Постъпилите жалби и сигнали в изборния ден се разглеждат в срок до 1 час от постъпването им в комисията и преди края на изборния ден при спазване на приет от Общинска избирателна комисия в община ГРАМАДА,
 2. След изтичане срока на пълномощията на ОИК същата следва да изпрати в ЦИК започналите пред нея, но недовършени административно-наказателни производства, образувани въз основа на подадени сигнали и жалби за нарушения на Изборния кодекс.
 3. В ОИК се поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни и съгласно Решение № 2162-МИ/31.08.2023 г. на Централна избирателна комисия относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до комисията, постановените решения по тях и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решения на ОИК
 4. Приема следния ред за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията Комисията:

10.1. При постъпване на жалба срещу решение на ОИК в общинската избирателна комисия същата следва незабавно да бъде заведена във входящия регистър на комисията, като се отбелязва датата и часа на постъпването й. Датата и часът на постъпването и входящият номер на жалбата в регистъра се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя, след което ОИК отбелязва жалбата и в електронния регистър.

10.2. След завеждане на жалбата във входящия регистър на комисията, тя се комплектува с необходимите документи и книжа и се изпраща в ЦИК.

Жалбите и приложенията към тях незабавно се изпращат в сканирани копия на електронната поща на Централната избирателна комисия – [email protected] или по телефакс на ЦИК. Едновременно с това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, с придружително писмо.

Към жалбата се прилагат:

 1. Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и секретаря на ОИК.
 2. Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко членове са присъствали на заседанието на ОИК, разискванията при вземане на обжалваното решение, колко членове са гласували „за” и колко „против”. Извлечението от протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на ОИК. Вместо извлечение от протокола може да се изпрати копие от протокола, подписано от председател и секретар.
 3. Пълномощното на лицето, което подава жалбата, когато тя се подава чрез пълномощник.
 4. Писмените доказателства и други документи, приложени към жалбата.
 5. Писмените доказателства и други документи, послужили като основание за вземане на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и др.), служебно и допълнително събрани и обсъждани от ОИК при вземане на решението.
 6. Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на общодостъпното място за обявяване решенията на ОИК и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било обявено на таблото на ОИК и на коя дата и в колко часа е свалено от таблото, подписано от председателя и секретаря на комисията, както и разпечатка от интернет страницата на комисията, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването.
 7. Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници, следва да се изпращат копия и от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата от съответния регистър с направените в него вписвания.
 8. Общинската избирателна комисия следва да изпрати незабавно и всички допълнително изискани от член на ЦИК материали и книжа.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

 

Председател: Иван Владимиров Иванов

Секретар: Антоанета Николаева Бижева

* Публикувано на 15.09.2023 в 10:29 часа

Календар

Решения

 • № 31 / 30.09.2023

  относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

 • № 30 / 30.09.2023

  относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 29 / 26.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения