Общинска избирателна комисия Грамада


РЕШЕНИЕ
№ 12
Грамада, 14.09.2023

ОТНОСНО: Приемане на Политика за поверителност и защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни на и от Общинската избирателна комисия в община Грамада, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год. На основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”), чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, при спазване на специфичните правила, установени в Закона за защита на личните данни и Указанията на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Грамада

Р Е Ш И:

Приема:

ПОЛИТИКА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА KMETOBE НА 29 ОКТОМВРИ 2023г. НА  ОИК ГРАМАДА

 Общинската избирателна комисия (ОИК) ГРАМАДА е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 1. Членовете на ОИК ГРАМАДА обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (33ЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на EC се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 1. ОИК ГРАМАДА прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 2. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се обработват от ОИК ГРАМАДА, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 3. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛИ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 4. Обработване на лични данни от ОИК ГРАМАДА за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК ГРАМАДА.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК ГРАМАДА.

7.Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.

8.ОИК Грамада публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.

 9.Забрани:

                   9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК ГРАМАДА, за цели, различни от тези, определени в ИК.

 • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
 • Забранява се на ОИК ГРАМАДА, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

9.4. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК ГРАМАДА, съдържащи лични данни.

                   9.5.Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.

При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК ГРАМАДА или определен от него член на ОИК ГРАМАДА информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] . Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК ГРАМАДА уведомява Комисията за защита на личните данни.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Иван Владимиров Иванов

Секретар: Антоанета Николаева Бижева

* Публикувано на 15.09.2023 в 10:20 часа

Календар

Решения

 • № 31 / 30.09.2023

  относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община ГРАМАДА, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

 • № 30 / 30.09.2023

  относно: Назначаване на секционните избирателни комисии на СИК в Община Грамада за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 29 / 26.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатска листа за общински съветници от КОАЛИЦИЯ„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения